Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza.

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy bibliotekarz – cały etat
Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Filia w Jeziorku.
      Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • Wykształcenie (licencjat) / o kierunku bibliotekarskim, pedagogicznym;
 • Ogólna wiedza z zakresu literatury
 • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych Zdolności animacyjne
  Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziana znajomość i doświadczenie w obsłudze programu bibliotecznego MAK +;
 • Kreatywność, samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • Doświadczenie zawodowe
 • Zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz jej godne reprezentowanie;
 • Mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów
 • Prawo jazdy kat.B
  Wymagane dokumenty:
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • Kserokopie/skany świadectw pracy;
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku młodszego bibliotekarza;
 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Piątnica, ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica , w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego” lub oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Piątnica, ul. Szkolna 25; 18-421 Piątnica, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  Forma, termin i miejsce składania ofert:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica, ul. Szkolna 25,18-421 Piątnica
  Do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 12:00
  W zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza”
 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica w Piątnicy zostanie wytypowania lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w siedzibie biblioteki.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone lub przechowane w celu wykorzystania w kolejnych naborach (w zależności od wyrażonej zgody)
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 • Zastrzega się prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
  Kierownik Anna Gosk

Informacja ogólna
dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica, reprezentujący Bibliotekę Publiczną Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy ul. Szkolnej 25
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ochronadanych@gminapiatnica.pl lub pod adresem Administratora.
3. Pani/Pana dane są zbierane dla celów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na okres zgodny z obowiązującym rzeczowym jednolitym wykazem akt, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia lub zniszczenia akt osobowych po okresie przechowywania zgodnym z obowiązującym rzeczowym jednolitym wykazem akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (po upływie dopuszczalnego okresu ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Posiada Pai/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Posiada Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych wynikający z art. 221 Kodeksu pracy, pozostałe dane zostały przekazane dobrowolnie (brak ich podania uniemożliwia wykorzystanie w procesie rekrutacji).
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Autor Anna Gosk

2 listopada, 2021

Więcej informacji z tej kategorii

Wyniki konkursu!

Wyniki konkursu!

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na zakładkę inspirowaną ulubioną książką. Miejsce I - Klaudia Plona...

Wiosenne zajęcia w Bibliotece.

Wiosenne zajęcia w Bibliotece.

Wiosenne zajęcia za nami Wszystkim dziękujemy za udział i kreatywną pracę! Kolejne kreatywne zajęcia już w ten piątek....

I DZIEŃ WIOSNY z klasą III a🌷

I DZIEŃ WIOSNY z klasą III a🌷

21 marca I DZIEŃ WIOSNY . Dziś bibliotekę w Piątnicy odwiedzili przemili goście, a mianowicie uczniowie klasy III a z...

Lekcja biblioteczna -dinozaury

Lekcja biblioteczna -dinozaury

Dziś w naszej bibliotece spotkali się mali fani dinozaurów – przedszkolaczki z młodszej grupy. Choć dzieciaki nie...

Skip to content