Deklaracja dostępności

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Deklaracja dostępności

             Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica:www.bpgpiatnica.pl

Stan dostępności cyfrowej

 Data publikacji strony internetowej: 2021- 08- 20.

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-29

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają tytuły oraz opisy alternatywne
 • brak mapy serwisu
 • nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową
 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 •  

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Udostępniane dokumenty w miarę możliwości są osadzane jako teksty bezpośrednio w serwisie. Publikujący starają się ograniczyć do minimum zamieszczanie na stronie takich plików, jak dokumenty typu doc, pdf, itp. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
 • możliwość włączenia/włączenia animacji
 • możliwość zmiany wysokości linii
 • możliwość podświetlenia linków
 • możliwość zmiany kursora
 • możliwość wybrania trybu wysokiego kontrastu
 • możliwość obsługi serwisu zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury

 

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022.06.30

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 tel. 86 219 27 06. Osobą kontaktową jest Anna Gosk, e-mail: bpgpiatnica@wp.pl

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

 

Dostępność architektoniczna

 

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica

Budynek użyteczności publicznej – Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica, zlokalizowana przy ul. Szkolna 25 w Piątnicy Poduchownej.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Szkolnej.

Wszystkie pomieszczenia biblioteki znajdują się na 1 piętrze, na które prowadzą schody i nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak platformy przyschodowej, windy oraz toalet dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Bibliotece nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Filia biblioteczna w Jeziorku

Do budynku prowadzi 1 wejście z boku budynku od ul. Długa 49.

Wszystkie pomieszczenia biblioteki znajdują się na 1 piętrze, na które prowadzą schody i nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak platformy przyschodowej, windy oraz toalet dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Filii biblioteki nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Filia biblioteczna w Dobrzyjałowie

Do budynku prowadzi 1 wejście z tyłu budynku od ul. Zdrojowa 1.

Wszystkie pomieszczenia biblioteki znajdują się na 2 piętrze, na które prowadzą schody i nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak platformy przyschodowej, windy oraz toalet dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Filii biblioteki nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Skip to content