Regulamin

Regulamin  korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Biblioteki mają wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Przy zapisaniu czytelnika do Biblioteki w systemie bibliotecznym Mak+, Czytelnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu poprzez złożenie podpisu na zobowiązaniu podczas rejestracji.
 3. Przy zapisie osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za wypożyczone książki przyjmują rodzice lub prawni opiekunowie przez złożenie swego podpisu na zobowiązaniu.
 4. Czytelnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w systemie bibliotecznym Mak+ wyłącznie dla potrzeb  Biblioteki poprzez złożenie podpisu na zobowiązaniu.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do informowania o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania i miejsca stałego zameldowania.

§ 2

 1. Wypożyczać można jednocześnie 5 książek.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 3. Biblioteka może, na prośbę Czytelnika, przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych Czytelników.
 6. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w § 2 pkt. 2 i 4 w Regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 1 egzemplarza.

§ 3

 1. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 § 4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik.
 3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną nie mniejszej wartości, uzgodnioną z

§ 5

 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w formie elektronicznej poprzez system biblioteczny Mak+ zobowiązany jest do zwrotu książek.
 2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

 1. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm.
 2. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów Biblioteki.

§ 7

 1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica w Piątnicy, ul. Szkolna 25 – w godzinach pracy Biblioteki dostępnych na stronie.

§ 8

 1. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem rozpatrzenia sprawy do Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych i internetu

 § 9

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym oraz poszukiwaniom bibliograficznym. Korzystanie z komputerów w w/w celach jest traktowane priorytetowo.
 2. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
 4. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba, która wpisuje się do rejestru odwiedzin.
 5. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 6. Użytkownik ma prawo do:
 7. a) korzystania z Internetu,
 8. b) pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,
 9. c) zapisywania wyników swoich poszukiwań na własnych nośnikach danych,
 10. Użytkownikowi zabrania się:
 11. a) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
 12. b) instalowania (uruchamiania) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przeniesionego przez użytkownika,
 13. c) zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
 14. d) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 15. e) łamania zabezpieczeń systemu,
 16. f) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 17. g) wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów,
 18. h) wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej, otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm.
 19. Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.
 20. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 21. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 22. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 23. Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 24. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 25. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z komputerów i Internetu.
 26. Użytkownik ma prawo odwołania się do Kierownika BPG.

§ 10

 1. Niniejszy Regulamin wprowadzony został w życie Zarządzeniem Nr 1/2021 Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica i obowiązuje z dniem podpisania.

 

Piątnica 10.05.2021r.

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
Anna Gosk

 

 

 

Skip to content